Disclaimer

Deze website, met inbegrip van de teksten, tekeningen, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en eigendom van vzw Ubuntu Achtkanter. Vzw Ubuntu Achtkanter kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website, of op gelinkte pagina’s en sites.

vzw Ubuntu Achtkanter
Blokkestraat 29A
8550 ZWEVEGEM
Tel. +32 (0)56/64 60 62
info@groepubuntu.be
www.groepubuntu.be

Wij hechten belang aan uw privacy! Alle informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Eens u meer informatyie wenst of een beroep wenst te doen op onze diensten, worden wel een aantal persoonlijke gegevens bijgehouden. We willen deze persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we dit volgens de nieuwe GDPR-wetgeving doen, zodat wij uw privacy kunnen garanderen.

Welke persoonsgegevens houdt vzw Ubuntu Achtkanter bij?
Indien u ons contacteert via één van de contactformulieren, houden wij volgende gegevens bij: naam en voornaam, straat en nummer, postcode en plaats, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u zich inschrijft voor een informatiesessie of de vraag stelt om de hoogte gehouden te worden van ons aanbod houden wij volgende gegevens bij: naam, voornaam en e-mailadres.

Waar komen deze persoonsgegevens vandaan?
vzw Ubuntu Achtkanter verzamelt enkele persoonsgegevens die door u zelf zijn aangeleverd. Wij houden geen publieke of onrechtstreeks verzamelde persoonsgegevens bij.

Waarvoor gebruikt vzw Ubuntu Achtkanter deze persoonsgegevens?
Vzw Ubuntu Achtkanter gebruikt deze persoonsgegevens om:

  • een persoonlijk antwoord te kunnen bieden op uw vraag
  • u te contacteren in functie van de ondersteuning of bij een sollicitatie
  • de ondersteuning op een correcte manier te laten verlopen
  • u te kunnen informeren over zaken gerelateerd aan de ondersteuning 
  • u op de hoogte te houden van ons aanbod en onze dienstverlening

Waar en hoelang bewaart vzw Ubuntu Achtkanter deze persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een elektronische databank. Deze is enkel toegankelijk voor de medewerkers van vzw Ubuntu Achtkanter. Wij delen de persoonsgegevens met geen enkele andere organisatie. Uw persoonsgegevens worden door vzw Ubuntu Achtkanter bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals hierboven omschreven te verwezenlijken. Uw persoonsgegevens worden daarna nog bijgehouden voor een periode van 10 jaar.

Welke rechten hebt u om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen?
U kan steeds de persoonsgegevens bekijken die wij van u bijhouden. U kan hiervan een gratis kopie opvragen. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kan u deze verbeteren of vervolledigen. Gelieve ons op de hoogte te houden indien er wijzigingen zijn.

Indien u van mening bent dat vzw Ubuntu Achtkanter bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, kan u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen en ‘vergeten te worden’.

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om uw persoonsgegevens aan te passen of meent u dat vzw Ubuntu Achtkanter uw persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, dan kan u vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat vzw Ubuntu Achtkanter uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mag verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar er geen verdere verwerkingen meer uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

U kan aan vzw Ubuntu Achtkanter vragen om de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, gratis over te dragen aan u of rechtstreeks aan een derde partij. GDPR voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet geval per geval worden onderzocht. U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen. U kan zich kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. U kunt weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt. Echter, geen enkel van onze gegevensverwerkingen verlopen volledig geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan u deze toestemming ten allen tijde intrekken.

Indien u één of meerdere van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen via info@groepubuntu.be .


U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

Versie 31/01/2019